Biziň iş ýerlerimiz

 • OUTDOOR PROJECTS

  Daşarky taslamalar

  Meýdanyň gurluşygy üçin dizel generatorynyň öndürijilik talaby, poslama garşy ýokary derejede güýçlendirilen we howa şertlerinde açyk howada ulanylyp bilner.Ulanyjy aňsatlyk bilen hereket edip biler, durnukly öndürijiligi we aňsat işlemegi mümkin.“KENTPOWER” meýdan üçin aýratyn önüm aýratynlygydyr: 1. Gurluş ýagyş geçirmeýän, sessiz, ykjam generator toplumy bilen enjamlaşdyrylandyr.2. Jübi dizel generator toplumynyň daşky gapagy sink ýuwmak, fosfatlamak we elektroforez, elektrostatik pürkmek we meýdan gurluşygynyň talaplaryna laýyk gelýän ýokary temperaturaly eriş guýmak bilen ýörite bejerilýär.3. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda, 1KW-600KW ykjam benzin ýa-da dizel generatorynyň goşmaça kuwwat diapazony.
  Has giňişleýin gör

  Daşarky taslamalar

 • TELECOM & DATA CENTER

  TELEKOM we DATA MERKEZI

  KENTPOWER aragatnaşygy has ygtybarly edýär.Dizel generator toplumlary esasan aragatnaşyk pudagyndaky stansiýalarda energiýa sarp etmek üçin ulanylýar.Welaýat derejesindäki stansiýalar takmynan 800 KWt, şäher derejesindäki stansiýalar bolsa 300-400KW.Umuman, ulanyş wagty gysga.Thetiýaçlyk kuwwatyna görä saýlaň.Şäher we etrap derejesinde 120 KW-dan aşakda, adatça uzyn setir hökmünde ulanylýar.Öz-özüňe başlamak, öz-özüňi üýtgetmek, öz-özüňi işletmek, öz-özüňi girizmek we öz-özüňi ýapmak funksiýalaryna goşmaça, şeýle programmalar dürli näsazlyk duýduryşlary we awtomatiki gorag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Çözüw Ajaýyp we durnukly öndürijilikli generator pes sesli dizaýny kabul edýär we AMF funksiýasy bilen dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.ATS bilen birikmek arkaly, aragatnaşyk stansiýasynyň esasy elektrik togy kesilenden soň, alternatiw elektrik ulgamy derrew elektrik üpjünçiligini üpjün etmeli.Üstünligi • Ulanyjynyň tehnologiýa ussatlygyna bolan talaplaryny azaltmak we enjamy ulanmagy we hyzmat etmegi aňsatlaşdyrmak üçin önümleriň we çözgütleriň doly toplumy üpjün edilýär;• Dolandyryş ulgamynyň AMF funksiýasy bar, awtomatiki usulda işledilip bilner we gözegçilik astynda birnäçe awtomatiki ýapmak we duýduryş funksiýalary bar;• Meýletin ATS, kiçi bölüm gurlan ATS bölümini saýlap biler;• Ultra pes ses güýji öndürmek, 30KVA-dan pes birlikleriň ses derejesi 60dB (A) -dan 7 metr pesdir;• Durnukly öndürijilik, enjamyň näsazlyklarynyň arasyndaky ortaça wagt 2000 sagatdan az bolmaly däldir;• Gurluşyň göwrümi kiçi we sowuk we ýokary temperaturaly ýerlerde iş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin käbir enjamlar saýlanyp bilner;• Käbir müşderileriň aýratyn zerurlyklary üçin ýöriteleşdirilen dizaýn we ösüş edilip bilner.
  Has giňişleýin gör

  TELEKOM we DATA MERKEZI

 • POWER PLANTS

  Güýçli ösümlikler

  “Kent Power” elektrik stansiýalary üçin toplumlaýyn elektrik çözgüdini hödürleýär, elektrik stansiýasy elektrik toguny bes eden halatynda üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.Enjamlarymyz çalt gurulýar, aňsat birleşdirilýär, ygtybarly işleýär we has köp güýç berýär.Netijeli elektrik öndürmek ygtybarly we ekologiýa taýdan arassa energiýa ulgamynyň möhüm bölegine öwrüler. Biziň adatdan daşary ýagdaý elektrik ulgamy elektrik stansiýalary üçin has az iş çykdajylaryny üpjün edip biler.Talaplar we kynçylyklar 1. Iş şertleri Belentlik 3000 metr we ondan aşakda.Temperaturanyň pes derejesi -15 ° C, ýokary çäk 40 ° C 2. Durnukly öndürijilik we ýokary ygtybarlylyk Ortaça şowsuzlyk aralygy 2000 sagatdan az däl esasy şowsuz.“Power Link” elektrik stansiýalarynyň talaplaryna laýyk gelýän güýçli we ygtybarly öndüriji toplumlary üpjün edýär.Üstünlikleri Bütin toplumlaýyn önüm we açar çözgüt müşderä tehniki taýdan köp bilmezden enjamy aňsatlyk bilen ulanmaga kömek edýär.Enjamy ulanmak we goldamak aňsat.Dolandyryş ulgamynyň enjamy awtomatiki işledip ýa-da duruzyp bilýän AMF funksiýasy bar.Gyssagly ýagdaýda enjam duýduryş berer we durar.Saýlaw üçin ATS.Kiçijik KVA enjamy üçin ATS aýrylmazdyr.Pes ses.Kiçijik KVA enjamynyň ses derejesi (30kva aşakda) 60dB (A) @ 7m-den pes.Durnukly öndürijilik.Ortaça şowsuzlyk aralygy 2000 sagatdan az däl.Ykjam ululygy.Käbir doňan sowuk ýerlerde we gyzgyn ýerlerde durnukly işlemek üçin goşmaça enjamlar üpjün edilýär.Köpçülikleýin sargyt üçin ýörite dizaýn we ösüş üpjün edilýär.
  Has giňişleýin gör

  Güýçli ösümlikler

 • RAILWAY STATIONS

  Demir ýol menzilleri

  Demir ýol menzilinde ulanylýan generator toplumy AMF funksiýasy bilen üpjün edilmeli we demir ýol menzilinde esasy elektrik togy kesilenden soň, generator toplumy derrew elektrik üpjünçiligini üpjün etmeli.Demir ýol menziliniň iş gurşawy generator toplumynyň pes ses işlemegini talap edýär.RS232 ýa-da RS485 / 422 aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan, uzakdan gözegçilik etmek üçin kompýutere birikdirilip bilner we doly awtomatiki we gözegçiliksiz KENTPOWER önüm aýratynlyklaryny sazlamak üçin üç sany uzakdan (uzakdan ölçemek, uzakdan signalizasiýa we uzakdan dolandyrmak) amala aşyrylyp bilner. demir ýol menziliniň elektrik energiýasyny sarp etmek üçin: 1. Pes işleýän ses Ultra pes ses enjamy ýa-da hereketlendiriji otagynyň sesini azaltmak in engineeringenerçilik çözgütleri demir ýol işgärleriniň ýeterlik asuda gurşaw bilen rahatlyk bilen iberip biljekdigini we şol bir wagtyň özünde ýolagçylaryň a bolmagyny üpjün etmegini üpjün edýär. asuda garaşmak gurşawy.2. Dolandyryş ulgamyny goramak enjamy Näsazlyk ýüze çykanda dizel generatorynyň toplumy awtomatiki usulda togtadylýar we pes nebit basyşy, suwuň ýokary temperaturasy, aşa ýokary we şowsuz başlangyç ýaly gorag funksiýalary bilen degişli signallary iberer;3. Durnukly öndürijilik we berk ygtybarlylyk Goşmaça import edilýän ýa-da bilelikdäki kärhana markalary, dizel kuwwatynyň içerki meşhur markalary, Cummins, Volvo, Perkins, Benz, Yuchai, Şançaý we ş.m. dizel generator toplumlarynyň şowsuzlygynyň arasyndaky ortaça wagt az däl. 2000 sagatdan köp;Demir ýol menzilleri üçin gyssagly elektrik üpjünçiligi hökmünde dizel generator toplumlary elektrik enjamlarynyň elektrik togunyň kesilmegi bilen baglanyşykly meseläni çözýär, elektrik togunyň päsgelçiligini netijeli azaldýar we demir ýol menzilleriniň kadaly işlemegini üpjün edýär.
  Has giňişleýin gör

  Demir ýol menzilleri

 • OIL FIELDS

  Ýag ýagy

  Soňky ýyllarda tebigy betbagtçylyklaryň, esasanam ýyldyrym we taýfunlaryň täsiriniň artmagy bilen daşarky elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyna-da uly howp abanýar.Daşarky elektrik torlarynyň elektrik togunyň ýitmegi bilen baglanyşykly uly göwrümli elektrik ýitgileri wagtal-wagtal bolup geçýär, bu bolsa nebithimiýa kompaniýalaryna howpsuzlygyna uly howp salýar we hatda agyr ikinji derejeli hadysalara sebäp bolýar.Şol sebäpli nebithimiýa kompaniýalary köplenç goşa elektrik üpjünçiligini talap edýärler.Umumy usul, ýerli elektrik torlaryndan we öz-özi üpjün ediji generator toplumlaryndan goşa elektrik üpjünçiligini gazanmakdyr.Nebithimiýa generator toplumlary, adatça ykjam dizel generatorlaryny we stasionar dizel generatorlaryny öz içine alýar.Funksiýa boýunça bölünýär: adaty generator toplumy, awtomatiki generator toplumy, gözegçilik generator toplumy, awtomatiki kommutator generator toplumy, awtomatiki parallel generator toplumy.Gurluşyna görä: açyk çarçuwaly generator toplumy, guty görnüşli generator toplumy, ykjam generator toplumy.Guty görnüşli generator toplumlaryny mundan başga-da bölmek bolar: guty görnüşli ýagyş geçirmeýän guty generator toplumlary, pes sesli generator toplumlary, ultra-ümsüm generator toplumlary we konteýner elektrik stansiýalary.Jübi generator toplumlaryny aşakdakylara bölmek bolar: tirkeg ykjam dizel generator toplumlary, ulagda oturdylan ykjam dizel generator toplumlary.Himiýa zawody, ähli elektrik üpjünçilik desgalarynyň üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün etmegini we ätiýaçlyk güýji çeşmesi hökmünde dizel generator toplumlary bilen enjamlaşdyrylmagyny we dizel generator toplumlarynyň elektrik togundan bir gezek geçmegini üpjün etmek üçin öz-özüni açmak we öz-özüni üýtgetmek funksiýalarynyň bolmalydygyny talap edýär. Kuwwat şowsuz bolýar, generatorlar awtomatiki işe başlar we awtomatiki usulda geçer, Awtomatiki usulda eltip bermek.KENTPOWER nebithimiýa kompaniýalary üçin generator toplumlaryny saýlaýar.Önüm aýratynlyklary: 1. Dwigatel belli içerki markalar, import edilýän ýa-da bilelikdäki kärhana markalary bilen enjamlaşdyrylandyr: uchauçaý, Jichai, Cummins, Volvo, Perkins, Mersedes-Benz, Mitsubishi we ş.m. generator çotgasyz enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr - mis hemişelik magnit awtomatiki naprýa .eniýäni generator, esasy komponentleriň howpsuzlygyny we durnuklylygyny kepillendirýär.2. Dolandyryjy, Zhongzhi, British Deep Sea we Kemai ýaly özbaşdak dolandyryş modullaryny (şol sanda RS485 ýa-da 232 interfeýsi) kabul edýär.Gurluşyň öz-özüni başlamak, el bilen başlamak we ýapmak (gyssagly duralga) ýaly dolandyryş funksiýalary bar.Birnäçe näsazlygy goramak funksiýalary: ýokary suwuň temperaturasy, pes nebit basyşy, aşa ýokary tizlik, batareýanyň naprýa .eniýesi ýokary (pes), güýç öndürmek we ş.m. ýaly dürli duýduryş gorag funksiýalary ;;baý programmirläp bolýan çykyş, giriş interfeýsi we adamlaşdyrylan interfeýs, köp funksiýaly LED displeý, maglumatlaryň we nyşanlaryň üsti bilen parametrleri kesgitlär, ştrih grafigi şol bir wagtda görkeziler;dürli awtomatlaşdyrylan bölümleriň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.
  Has giňişleýin gör

  Ýag ýagy

 • MINING

  Magdan gazmak

  Mina generator toplumlary adaty ýerlerden has ýokary güýç talaplaryna eýedir.Uzaklygy, uzak elektrik üpjünçiligi we geçiriji liniýalary, ýerasty operatoryň ýerleşişi, gaz gözegçiligi, howa üpjünçiligi we ş.m. sebäpli garaşma generator toplumlary gurulmalydyr.Käbir aýratyn ýerlerde, esasy sebäpli, çyzygyň ýetilmezliginiň sebäbi, uzak möhletli esasy elektrik öndürmek üçin generator toplumlaryny ulanmagy hem talap edýär.Onda magdanlarda ulanylýan generator toplumlarynyň öndürijilik aýratynlyklary haýsylar?Magdan üçin öndürilen generator, Ukali tarapyndan ulanyjylar üçin döredilen ýokary öndürijilikli ykjam kuwwatly ulagyň täze nesli.Her dürli ulag üçin amatly we süýremek üçin amatly we çeýe.Europeanewropa we Amerikanyň ösen harby tehnologiýalarynyň umumy ornaşdyrylmagy.Şassi mehaniki çarçuwanyň dizaýnyny, guty korpusynyň bolsa owadan we owadan maşynyň ýumşak we tertipli dizaýnyny kabul edýär.Magdanlaryň iş gurşawy has çylşyrymly we iş baglanyşyklary köp.Jübi generatorlary, şübhesiz, minalar üçin zerur elektrik üpjünçiliginiň kepilligine öwrüldi.Magdan generatorynyň gurluşy iki tigir we dört tekerlere bölünýär.300KW-dan pes tizlikli ykjam tirkegler ýokary harby standartlara laýyklykda öndürilýär.400KW-dan ýokary dört tigirli doly asylan gurluş, esasy gurluşy plastinka görnüşli şok sorujy enjamy, rul aýlanýan ruluny we orta we uly ykjam enjamlar üçin howpsuzlyk tormoz enjamyny has amatlydyr.Ümsümlik üçin talaplary bolan müşderiler daşky gurşawy has arassa etmek üçin sessiz guty gurup bilerler.Mina generator toplumlarynyň birnäçe aýratyn funksiýalary we artykmaçlyklary bar: 1. Tizlik: Adaty ykjam elektrik stansiýasynyň tizligi sagatda 15-25 kilometre, “Youkai” elektrik stansiýasynyň tizligi sagatda 80-100 kilometre deňdir.2. Ultra pes şassi: Ykjam elektrik stansiýasynyň şassisiniň umumy dizaýny, ykjam elektrik stansiýasynyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýerden aşa pes bolmaly.3. Durnuklylyk: Örän ýokary öndürijilikli torkyň ulanylmagy, zarba siňdirilmegi, tirkeg ýokary tizlikde ýa-da meýdanda hereket edende, güýçli awtoulag titremez we titremez.4. Howpsuzlyk: Elektrik stansiýasy ýokary tizlikde ýa-da adatdan daşary ýagdaýlarda derrew tormozlap bilýän disk tormozlaryny kabul edýär.Islendik ulag bilen süýräp bolýar.Öňki awtoulag tormozlanda, yzky awtoulag tormoza çümýär we awtomatiki usulda ygtybarly we ygtybarly bolýar.Kuwwatly awtoulag duralgada duralganyň tormozyny ulanyp biler., Awtoulag duralgasynyň öňüni almak üçin tormoz diskini berk saklar.KENTPOWER esasy güýç tarapyndan ulanylýan magdan generatorynyň toplumy üçin uzak möhletli ätiýaçlyk üçin ýene bir generator toplumynyň saklanmagyny maslahat berýär.Bu gysga möhletde uly maýa goýum ýaly bolup görünýär, ýöne enjam bolsa, ahyrsoňy şowsuz bolar.Uzak möhletde ýene bir ätiýaçlyk enjamyň bolmagy gaty zerur!
  Has giňişleýin gör

  Magdan gazmak

 • HOSPITALS

  Myhmanhanalar

  Keselhananyň ätiýaçlyk elektrik generatorynyň toplumy we bank ätiýaçlyk elektrik üpjünçiligi birmeňzeş talaplara eýedir.Bularyň ikisinde-de üznüksiz elektrik üpjünçiliginiň we asuda gurşawyň aýratynlyklary bar.Dizel generator toplumlarynyň öndürijilik durnuklylygy, derrew işe başlamagyň wagty, pes ses, az çykýan zyňyndylar we howpsuzlyk barada berk talaplar bar., Generator toplumynda AMF funksiýasy bolmaly we hassahanada esasy elektrik togy kesilenden soň, generator toplumy derrew elektrik üpjünçiligini üpjün etmeli.RS232 ýa-da RS485 / 422 aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan, uzakdan gözegçilik etmek üçin kompýutere birikdirilip bilner we doly awtomatiki we gözegçiliksiz bolar ýaly üç sany uzakdan (uzakdan ölçemek, uzakdan signalizasiýa we uzakdan dolandyrmak) amala aşyrylyp bilner.Aýratynlyklary: 1. Pes iş sesi Medisina işgärleriniň ýeterlik asuda gurşaw bilen rahatlyk bilen iberip biljekdigini we şol bir wagtyň özünde hassalaryň asuda bejeriş gurşawynyň bolmagyny üpjün etmek üçin ultra pes ses enjamlaryny ýa-da kompýuter otagynyň sesini azaltmak taslamalaryny ulanyň. .2. Esasy we zerur gorag enjamlary Näsazlyk ýüze çykanda dizel generator toplumy awtomatiki usulda saklanar we degişli signallary iberer: pes nebit basyşy, suwuň ýokary temperaturasy, aşa ýokary tizlik, şowsuz başlangyç we ş.m .;3. Durnukly öndürijilik we berk ygtybarly Dizel hereketlendirijileri import edilýär, bilelikdäki kärhanalar ýa-da meşhur içerki markalar: Cummins, Perkins, Volvo, Yuchai, Shangchai Power we ş.m. çykaryş netijeliligi we dizel generatorynyň ortaça toplumy Şowsuzlyklaryň arasyndaky aralyk 2000 sagatdan az bolmaly däldir.
  Has giňişleýin gör

  Myhmanhanalar

 • MILITARY

  Harby

  Harby generator toplumy, meýdan şertlerinde ýarag enjamlary üçin möhüm elektrik üpjünçiligi enjamydyr.Esasan ýarag enjamlaryna howpsuz, ygtybarly we täsirli güýç bermek, söweş serkerdeligi we enjamlary goldamak, ýarag enjamlaryna garşy göreşiň netijeliligini we harby işleriň netijeli ösmegini üpjün etmek üçin ulanylýar.1kw ~ 315kw 16 kuwwatly benzin generator toplumlary, dizel generator toplumlary, seýrek ýer hemişelik magnit (inwertor) dizel generator toplumlary, seýrek toprak hemişelik magnit (inwertor däl) dizel generator toplumlaryny merkezleşdirilen satyn almalara, jemi 4 kategoriýada 28 görnüşi bar. Kuwwat ýygylygy harby generator toplumy enjamlary ygtybarly ulanmak üçin görkezilen geografiki, howa we elektromagnit gurşawyň talaplaryna laýyk bolup biler we taktiki tehniki görkezijileri GJB5785, GJB235A we GJB150 talaplaryna laýyk gelýär.
  Has giňişleýin gör

  Harby